POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://eldan.pl/, w tym zasady wykorzystywania plików typu „cookies”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ELDAN sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Mielcu, adres: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000535642, zwana dalej: „ELDAN”. Zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”, administrator danych osobowych określa cel oraz sposób przetwarzania danych osobowych.

2. Z ELDAN można kontaktować się pod adresem ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, adresem e-mail: biuro@eldan.pl lub nr tel. 17 774 57 30.

3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa podczas korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem: https://eldan.pl/ (zwanego dalej: „Serwisem”), a także mogą pochodzić od podmiotów realizujących płatności za zamówienia złożone za pośrednictwem Serwisu. W szczególności podczas zakładania konta, składania zamówienia, składania reklamacji, odstąpienia od umowy, zamawiania katalogu, zamawiania newslettera, przesyłania zgłoszenia rekrutacyjnego czy kontaktu z ELDAN poprzez stronę Serwisu, przekazują Państwo ELDAN swoje dane osobowe.

4. Ponadto w przypadku korzystania przez Państwa ze strony Serwisu, ELDAN pozyskuje dane eksploatacyjne (data, czas pobytu na stronie lub nr IP), które przekazywane są przy każdym wywołaniu strony Serwisu przez przeglądarkę internetową z której Państwo korzystają. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, w związku z czym nie jest możliwa identyfikacja osoby korzystającej z Serwisu. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim. 

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

6. Cele, podstawy przetwarzania danych, okres przechowywania danych oraz informacje w przedmiocie obowiązku podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania wskazane są poniżej odrębnie dla każdego celu przetwarzania danych.

7. Posiadają Państwo prawo żądania od ELDAN dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych.

9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Wskazujemy, że wymienione w ust. 7-9 powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, co oznacza, iż w niektórych sytuacjach ELDAN może zgodnie z prawem odmówić Państwu realizacji określonych praw na zasadach tam określonych.

12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

13. ELDAN nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

II.INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH PRZY POSZCZEGÓLNYCH USŁUGACH

Poniżej przedstawiamy informacje szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu z poszczególnych usług dostępnych za pośrednictwem serwisu.

1. Formularz kontaktowy (w zakładce Kontakt jak i w opcji Zapytaj o produkt)
Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzamy w celu kontaktu z Państwem, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli Państwa zgoda wyrażona przy wypełnianiu formularza kontaktowego.
Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Po wysłaniu odpowiedzi na przesłaną wiadomością, Państwa dane będziemy przetwarzać w celach ustalenia, obrony lub dochodzenia przed roszczeniami, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – czyli prawnie uzasadniony interes ELDAN w postaci konieczności zapewnienia możliwości dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami (cele archiwalne).
Podanie danych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi nam kontakt z Państwem, w tym udzieleniem odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do kontaktu z Państwem w odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub do czasu cofnięcia zgody, maksymalnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń ustalonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, którym ELDAN powierzyła przetwarzanie danych na podstawie umów, w szczególności podmioty świadczące usługi z zakresu utrzymania i serwisu systemów informatycznych, podmiotom świadczące usługi prawne, a także podmioty, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp. 

2. Formularz kontaktowy – Praca
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, a w przypadku wyrażenia na to zgody – w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w ELDAN.
Państwa dane osobowe w zakresie w jakim został określony w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.), przetwarzamy w oparciu o: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny) w zw. z art. 22(1) ust. 1 Kodeksu pracy, i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
Pozostałe dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 22(1) ust. 1 Kodeksu pracy (np. wizerunek oraz inne informacje, które przekazałeś nam razem ze zgłoszeniem rekrutacyjnym) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), wyrażoną przy przesyłaniu do nas zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgodnie z art. 22(1) Kodeksu pracy ELDAN może żądać następujących danych: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
W przypadku gdy wyrazili Państwo na to zgodę, przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami.
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, którym ELDAN powierzyła przetwarzanie danych na podstawie umów, w szczególności dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę, podmioty świadczące usługi z zakresu utrzymania i serwisu systemów informatycznych, a także podmioty, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 2 lat od zakończenia roku, w którym miała miejsce rekrutacja. Ponadto Państwa dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres właściwy dla przedawnienia się roszczeń.
Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

3. Formularz kontaktowy - katalog
Państwa dane osobowe podane w formularzu w celu przekazania katalogu przetwarzamy w celu przekazania katalogu, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli Państwa zgoda wyrażona przy wypełnianiu formularza.
Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Po przekazaniu katalogu, Państwa dane będziemy przetwarzać w celach ustalenia, obrony lub dochodzenia przed roszczeniami, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – czyli prawnie uzasadniony interes ELDAN w postaci konieczności zapewnienia możliwości dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami (cele archiwalne).
Podanie danych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi nam przekazanie Państwu zamówionego katalogu.
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazania Państwu katalogu lub do czasu cofnięcia zgody, maksymalnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń ustalonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, którym ELDAN powierzyła przetwarzanie danych na podstawie umów, w szczególności podmioty świadczące usługi z zakresu utrzymania i serwisu systemów informatycznych, podmiotom świadczące usługi prawne, a także podmioty, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.

4. Newsletter
Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail podanego przy zapisie na Newsletter przetwarzamy w celu przesyłania Newslettera, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli Państwa zgoda wyrażona przy wypełnianiu formularza zapisu na Newsletter.
Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Po zakończeniu świadczenia usługi przesyłania Newslettera, Państwa dane będziemy przetwarzać w celach ustalenia, obrony lub dochodzenia przed roszczeniami, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – czyli prawnie uzasadniony interes ELDAN w postaci konieczności zapewnienia możliwości dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami (cele archiwalne).
Podanie danych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi nam przesyłanie Newslettera.
Państwa dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania Newslettera lub do czasu cofnięcia zgody, maksymalnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń ustalonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, którym ELDAN powierzyła przetwarzanie danych na podstawie umów, w szczególności podmioty świadczące usługi z zakresu utrzymania i serwisu systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne, a także podmioty, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.

5. Konto w Serwisie
W przypadku założenia konta w Serwisie, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez posiadanie konta w Serwisie, a także w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:
a) art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO (zawarta umowa lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą) oraz, b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ELDAN w postaci: - konieczności zapewnienia możliwości dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami (cele archiwalne) - w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami (cele archiwalne).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia konta w Serwisie. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez dostęp do konta w Serwisie, w tym jego założenie. Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną poprzez dostęp do konta w Serwisie, maksymalnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń ustalonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, którym ELDAN powierzyła przetwarzanie danych na podstawie umów, w szczególności podmioty świadczące usługi z zakresu utrzymania i serwisu systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne, a także podmioty, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.

6. Zamówienia i Umowy sprzedaży Towaru, w tym bonu upominkowego
W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu i zawarcia umowy sprzedaży, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, w tym realizacji zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarta umowa lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą),
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) w zw. z przepisami prawa podatkowego – w sytuacji wystawienia faktury oraz kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na nas obowiązki z zakresu sprawozdawczości finansowej i przechowywania informacji dla celów dowodowych,
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ELDAN w postaci: - konieczności zapewnienia możliwości dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami (cele archiwalne) - w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami (cele archiwalne).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia, zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy sprzedaży, w tym złożenie i realizację zamówienia.
W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Państwa dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, maksymalnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń ustalonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego lub do upływu okresu wynikającego z przepisów prawa nakładających na ELDAN obowiązki z zakresu sprawozdawczości finansowej i przechowywania informacji dla celów dowodowych (okres wynikający z przepisów prawa podatkowego wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zdarzenie gospodarcze).
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, którym ELDAN powierzyła przetwarzanie danych na podstawie umów, w szczególności podmioty świadczące usługi z zakresu utrzymania i serwisu systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, ,podmioty obsługujące płatności za zamówienia, a także podmioty, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.

7. Reklamacje i odstąpienie od umowy.
W przypadku składania reklamacji i odstąpienia od umowy, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego oraz procedury odstąpienia od umowy, a także w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarta umowa lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny),
b) a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes ELDAN w postaci konieczności zapewnienia możliwości dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami - cele archiwalne).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu reklamacji i odstąpienia od umowy. Brak podania danych uniemożliwi realizację procesu reklamacji i odstąpienia od umowy, w tym przyjęcie reklamacji i odstąpienia od umowy. Państwa dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu reklamacji i odstąpienia od umowy lub okres obowiązywania umowy, maksymalnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń ustalonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, którym ELDAN powierzyła przetwarzanie danych na podstawie umów, w szczególności podmioty świadczące usługi z zakresu utrzymania i serwisu systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, podmioty obsługujące płatności za zamówienia składane za pośrednictwem Serwisu, a także podmioty, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.

8. Komentarze
W przypadku umieszczenia komentarzy w Serwisie, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie komentarzy w Serwisie, a także w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarta umowa lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes ELDAN w postaci konieczności zapewnienia możliwości dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami - cele archiwalne).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umieszczenia komentarzy w Serwisie. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie komentarzy w Serwisie.
Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną poprzez umieszczenie komentarzy w Serwisie, maksymalnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń ustalonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, którym ELDAN powierzyła przetwarzanie danych na podstawie umów, w szczególności podmioty świadczące usługi z zakresu utrzymania i serwisu systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne, a także podmioty, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp. 

9. Zgłoś problem ze stroną
W przypadku zgłaszania problemu ze stroną, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu obsługi Państwa zgłoszenia, a także w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:
- w przypadku gdy ELDAN i Klienta łączy umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. zawarta umowa, w innym przypadku podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes ELDAN w postaci zapewnienia prawidłowego świadczenia usług i obsługi zgłoszenia,
- w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes ELDAN w postaci konieczności zapewnienia możliwości dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami - cele archiwalne).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia problemu. Brak podania danych uniemożliwi obsługę zgłoszenia i reakcję ELDAN na przekazane zgłoszenie.
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia, maksymalnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń ustalonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty, którym ELDAN powierzyła przetwarzanie danych na podstawie umów, w szczególności podmioty świadczące usługi z zakresu utrzymania i serwisu systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne, a także podmioty, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp. 

III. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

1. ELDAN stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i eksploatacyjnych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. 

2. ELDAN stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) dostęp do konta wymaga podania loginu i hasła, 

b) protokół SSL. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, w tym udostępnionych danych, ELDAN zaleca stosowanie aktualnego i legalnego oprogramowania antywirusowego. 

IV. PLIKI TYPU „COOKIES” 

1. Serwis wykorzystuje pliki typu „cookies”. Cookies to niewielkie pliki tekstowe pobierane podczas korzystania przez Państwa z Serwisu, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, a następnie odczytywane przy połączeniu się przeglądarki internetowej. 

2. Pliki cookies wykorzystywane za pośrednictwem Serwisu nie gromadzą danych osobowych ani w żaden inny sposób nie ingerują w Państwa system informatyczny, w tym zainstalowane oprogramowanie. 

3. Serwis wykorzystuje stałe cookies umożliwiające w szczególności dostęp do tzw. koszyka po upływie określonego czasu, a także cookies od Google Analytics. 

4. Serwis wykorzystuje cookies w następujących celach: - zachowania danych w tzw. koszyku po opuszczeniu strony Serwisu; - statystycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ELDAN w postaci dostosowania strony Serwisu do potrzeb użytkowników. 

5. Cookies pozwalają na rozpoznanie Państwa urządzenia końcowego oraz odpowiednie wyświetlenie na nim strony internetowej. 

6. Przeglądarki internetowe co do zasady domyślnie akceptują cookies w urządzeniu końcowym. 

7. Serwis wykorzystuje cookies na podstawie Państwa zgody. 

8. Podczas pierwszej wizyty na stronie Serwisu, wyświetlana jest informacja o wykorzystywaniu pliku Cookiem z prośbą o jej akceptację. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym i wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Mają Państwo możliwość w każdym czasie określenia warunków przechowywania lub dostępu do gromadzonych poprzez cookies informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, w tym wycofania wyrażonej zgody na stosowanie Cookiem, poprzez zmianę ustawień dotyczących cookies, w szczególności w ten sposób, aby każdorazowo uzyskiwać informację o umieszczeniu cookies, zablokować dostęp do cookies lub je usunąć. Mogą Państwo również usunąć cookies, które zostały zapisane wcześniej. Wyłączenie obsługi cookies może spowodować trudności lub niemożność korzystania z Serwisu lub jego poszczególnych funkcji. 

9. Szczegółowe zasady określenia warunków przechowywania lub dostępu do cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych, z których Państwo korzystają. 

10. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie określenia pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie serwisu ELDAN, chyba że z niniejszej Polityki prywatności wyraźnie wynika inaczej. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności, a dotyczącym ochrony danych osobowych stosuje się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO. 

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 3.01.2019.

Pobierz pliki:

Polityka Prywatności ELDAN