Regulamin sklepu ELDAN („Regulamin”)
obowiązujący od dnia 12 marca 2021 roku

Regulamin sklepu ELDAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (ELDAN), który znajduje się na stronie www.eldan.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego ELDAN, oraz z użyciem telefonu, poczty elektronicznej e-mail oraz faksu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Złożenie przez Klienta zamówienia na towar za pośrednictwem sklepu internetowego ELDAN (zwanego dalej: SKLEPEM)jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Klienta do przestrzegania jego postanowień. Klient składający zamówienia na towar drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub faksu, przed zawarciem umowy otrzymuje informacje na temat wiążącego Regulaminu, a także jest uprzedzany o konieczności zapoznania się z jego treścią oraz zaakceptowania jego postanowień. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

1.2. Sprzedaż za pośrednictwem SKLEPU internetowego ELDAN, oraz z użyciem telefonu, poczty elektronicznej email lub faksu jest prowadzona przez ELDAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535642, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działająca pod adresem: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, NIP: 817-17-06-828.

1.3. SKLEP działający pod adresem www.eldan.pl służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w ofercie ELDAN , bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

1.4. Do składania zamówień oraz dokonywania zakupów w SKLEPIE uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

1.5. Oferta SKLEPU obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również innych państw, z wyłączeniem: Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier oraz Ukrainy.

1.6. Podstawowym warunkiem realizacji każdego zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe przejście przez poszczególne fazy składania zamówienia jak: wybór towaru, przekazanie danych teleadresowych, wybór sposobu płatności i dostawy, oraz potwierdzenie zamówienia.

1.7. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy, z zastrzeżeniem

postanowień pkt 6.2. Regulaminu.

1.8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w pkt 1.7. powyżej, ELDAN poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

1.9. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie www.eldan.pl (zwane dalej: „Materiałem”) są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody SKLEPU. W szczególności Klient nie jest uprawniony do: (a) kopiowania lub powielania Materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, (b) tworzenie prac pochodnych lub podobnych na bazie Materiału, (c) rozpowszechniania i/lub rozprowadzanie Materiału, (d) publicznego prezentowania Materiału, (e) wykorzystywania Materiału w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. Zamówienia w SKLEPIE można składać za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU (taka forma wymaga uprzedniego zarejestrowania się Klienta na stronie SKLEPU), z użyciem telefonu, drogą poczty elektronicznej email oraz faksem. Klient ma prawo do wyrejestrowania się ze SKLEPU w dowolnym momencie.

2.2. Klient po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu przez ELDAN za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej e-mail, telefonicznie lub faksem.

2.3. Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a ELDAN dochodzi z chwilą:

− potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez ELDAN – w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU;

− przesłania przez Klienta na adres poczty e-mail SKLEPU oświadczenia o zgodzie na zawarcie umowy według potwierdzonego przez ELDAN zamówienia – w przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną, poprzez pocztę elektroniczną e-mail lub faksem.

2.4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

2.5. ELDAN zastrzega sobie prawo do tego, że informacja o stanach magazynowych może odbiegać od rzeczywistości.

2.6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze SKLEPEM są:
E-mail: sklep@eldan.pl
Telefon: 17 774 57 30
Fax: 17 774 57 57
Adres korespondencyjny: ELDAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec.

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1. Realizacją zamówień zajmuje się Dział Sprzedaży ELDAN, zlokalizowany w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec.

3.2. Klient sklepu internetowego ELDAN otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail informacje po kolejnych zmianach statusu zamówienia. Kolejne etapy zamówienia:

- oczekuje na potwierdzenie

- potwierdzone (przekazane do magazynu w celu skompletowania zamówienia)

- zrealizowane (wystawienie dokumentu sprzedaży)

3.3. Zamówione towary ELDAN dostarcza do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub innych firm spedycyjnych zgodnie z danymi zawartymi na potwierdzonym zamówieniu.

3.4. Jeżeli w celu realizacji zamówienia, istniała będzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez ELDAN, wówczas ELDAN zastrzega sobie prawo telefonicznego kontaktu z Klientem na numer, który został podany w trakcie składania zamówienia. Numer ten może także posłużyć kurierowi do kontaktu z Klientem w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki z towarem.

3.5. W przypadku braku wszystkich zamówionych towarów, na wniosek lub za zgodą Klienta możliwa jest częściowa realizacja zamówienia. W takim przypadku koszty przesyłki liczone są za każdą przesyłkę zgodnie z pkt. 6 niniejszego Regulaminu. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja ELDAN może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub na adres e-mail w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

3.6. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ELDAN.

3.7. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany przez ELDAN. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z Działem Sprzedaży ELDAN oraz przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany zamówienia. Klient nie może zmienić zamówienia, które zostało przyjęte do realizacji według specyfikacji konsumenta lub które służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Od chwili wysłania towaru przez ELDAN, Klient nie może anulować zamówienia.

4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone przez ELDAN niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamiast jego potwierdzenia, ELDAN niezwłocznie, nie później jednak w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia zawiadomi Klienta o braku możliwości jego realizacji.

4.2. Towary objęte zamówieniem zostaną wysłane przez ELDAN w terminie do 21 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez ELDAN, chyba że strony uzgodnią inny termin. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od wybranego sposobu dostawy i wynosi do 5 dni od dnia wysłania towaru przez ELDAN, chyba że strony uzgodnią inny termin.

4.3. Zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówionego towaru.

4.4. Zamówienie może być realizowane w częściach wyłącznie na prośbę Klienta.

4.5. ELDAN zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klienta.

5. FORMY ZAPŁATY

5.1. ELDAN akceptuje następujące formy zapłaty za zamówiony towar:

(a) Za pobraniem w przypadku przesyłek krajowych - płatności za zamówiony towar Klient dokonuje przy odbiorze przesyłki z towarem. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony przez ELDAN w dniu wysyłki i dołączony do przesyłki,

(b) Przedpłata – przelewem przed dostawą towaru. Po skompletowaniu towaru, i zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym ELDAN, towar jest wysyłany przez ELDAN. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki,

(c) Zapłata osobista i odbiór osobisty towaru - w siedzibie ELDAN w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 3, w godzinach pracy w ELDAN, wskazanych na stronie SKLEPU.

6. KOSZTY DOSTAWY

6.1.Dostawa zamówionego towarów odbywa się jedynie do państw wymienionych w pkt 1.5 Regulaminu. Koszty przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zależą od kraju docelowego przesyłki oraz wielkości i wagi przesyłki.

6.2.Zamówienia na kwotę powyżej 1.000 zł brutto wysyłane są na koszt ELDAN. Zamówienie wysyłane na koszt ELDAN obowiązuje wyłącznie przy wysyłce na teren Polski.

7. DOKUMENTY SPRZEDAŻY

7.1. Do każdego zakupionego towaru dołączany będzie dowód zakupu, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w postaci paragonu z kasy rejestrującej lub faktury VAT.

7.2. Jeżeli koszty dostawy towaru ponosi Klient, koszty dostawy są wyszczególnione na dokumencie sprzedaży.

7.3. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, a zamówienie nie jest jeszcze skompletowane, ELDAN zobowiązany jest w ciągu 7 dni do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie przedpłaty.

7.4. ELDAN nie wystawia duplikatów paragonów z kasy rejestrującej.

7.5. W momencie dostarczenia towaru do Klienta, jest on zobowiązany sprawdzić, czy paragon lub faktura VAT zostały dołączone do towaru. Jeżeli do przesyłki nie zostanie dołączony dokument potwierdzający zakup towaru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z Działem Sprzedaży ELDAN.

7.6. W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić żądanie jej otrzymania w terminie do 7 dni od daty zakupu. Jeżeli Klient otrzymał wcześniej paragon z kasy rejestrującej, jest on zobowiązany go przesłać pocztą, kurierem lub firmą spedycyjną do ELDAN.

7.7. W przypadku zwrotów lub wymian towaru zakupionego na fakturę sprzedaży wystawiana jest korekta do tego dokumentu.

7.8.         Za spełnienie warunków uprawniających ELDAN do obniżenia podstawy opodatkowania podatku VAT dla dostawy towarów lub świadczenia usług uznaje się następujące zdarzenia:

7.8.1.      w przypadku odstąpienia od umowy / zamówienia przez Klienta i zwrotu wartości towaru objętego odstąpieniem na rzecz Klienta  – warunek jest spełniony po spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:

                1) dostarczeniu ELDAN towaru zwróconego na podstawie złożonego przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub zamówienia oraz

                2) wystawieniu przez ELDAN faktury korygującej,

7.8.2.      w przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do obniżenia ceny – warunek jest spełniony z chwilą doręczenia ELDAN złożonego przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny,

7.8.3.      w przypadku zwrotu lub obniżenia zaliczki lub przedpłaty wpłaconej na rzecz ELDAN – warunek jest spełniony z chwilą obciążenia rachunku ELDAN lub z chwilą kompensaty z rozrachunkami Klienta w zakresie środków objętych zwrotem lub obniżeniem zaliczki, z zastrzeżeniem, że w tytule przelewu lub oświadczeniu w zakresie kompensaty należy wskazać, że chodzi o zwrot lub obniżenie zaliczki oraz wskazać nr zamówienia lub umowy,

7.8.4.      w przypadku obniżenia ceny towaru lub zwrotu ceny towaru w całości, wynikających z uzgodnień pomiędzy ELDAN a Klientem – warunek ten jest spełniony z chwilą złożenia przez ELDAN w formie wiadomości email oświadczenia o wyrażeniu zgody na obniżenie ceny lub zwrot ceny w całości,

7.8.5.      w przypadku pomyłki w postaci zawyżenia ceny towaru – warunek jest spełniony z chwilą zwrotu nadpłaconej kwoty na rzecz Klienta oraz udzielenia przez ELDAN w formie wiadomości email informacji o stwierdzonej pomyłce.

8. GWARANCJA I RĘKOJMIA

8.1. ELDAN udziela gwarancji jakości dla sprzedanego towaru na okres 365 dni. Okres gwarancji liczy się od dnia dostarczenia towaru do Klienta. Po upływie terminu wskazanego w niniejszym punkcie, uprawnienia z gwarancji wygasają.

8.2. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Klient, na skutek wady towaru nie mógł z towaru korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

8.3. ELDAN jako gwarant ponosi odpowiedzialność za wadę fizyczną towaru wyłącznie, gdy wada powoduje niezdatność towaru do typowego, normalnego użytku oraz gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w towarze przed przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Klient. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada, która zostanie zgłoszona do ELDAN, ELDAN w ramach gwarancji zobowiązany jest do naprawienia szkody, poprzez naprawę towaru. Po dwukrotnej bezskutecznej naprawie tej samej wady towaru, Klient jest uprawniony do żądania wymiany towaru na wolny od wad.

8.5. Regulację prawną w zakresie udzielonej przez ELDAN gwarancji określają wyłącznie przepisy pkt 8 i pkt 9 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem przepisów od art. 577 do art. 581 Kodeksu cywilnego.

8.6. W związku z udzieleniem gwarancji jakości, ELDAN wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Z GWARANCJI

9.1. Klient informuje o ujawnionej wadzie towarów w sposób przewidziany w pkt. 2.6. niniejszego Regulaminu.

9.2. Reklamację zgłoszoną telefonicznie Klient zobowiązany jest potwierdzić pisemnie.

9.3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

(a) przedłożenie przez Klienta dowodu zakupu towaru, oraz

(b) przesłanie zakupionego towaru do ELDAN, przy czym towar przesyłany jest na koszt Klienta. Przesyłki wysyłane do ELDAN za pobraniem nie będą przyjmowane przez ELDAN.

9.4. ELDAN rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu. Termin ten może ulec przedłużeniu jedynie z przyczyn niezależnych od ELDAN, o czym ELDAN niezwłocznie poinformuje Klienta.

9.5. Klient przy odbiorze przesyłki z towarem zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości. Wszelkie widoczne uszkodzenia towaru (np. stan taśm, plomb) Klient zgłasza osobie dostarczającej towar (kurierowi) i sporządza protokół, który podpisują Klient oraz osoba dostarczająca towar.

9.6. Uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.

9.7. Zaniechanie przez Klienta obowiązków wymienionych w pkt 9 może stanowić podstawę do nie przyjęcia reklamacji Klienta lub jej negatywnego rozpatrzenia przez ELDAN.

9.7.1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ELDAN dokonuje naprawy lub wymiany towaru, albo zwracana jest równowartość reklamowanego towaru, po potrąceniu ewentualnych kosztów należnych ELDAN.

10. SPRZEDAŻ NA RZECZ KONSUMENTA

10.1. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.

10.2. Wobec Konsumenta ELDAN ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

10.3. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których ELDAN zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował ELDAN przy zawarciu umowy, a ELDAN nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.

10.4. Wada prawna towaru zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

10.5. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem ELDAN traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. ELDAN nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

10.6. ELDAN odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.

10.7. ELDAN jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

10.8. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że ELDAN niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez ELDAN albo ELDAN nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

10.9. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10.10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez ELDAN usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ELDAN.

10.11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10.12. ELDAN zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10.13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona ELDAN zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.

10.14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy ELDAN zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

10.15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

10.16. Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt ELDAN dostarczy wadliwy towar Sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

11.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w SKLEPIE bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

11.2. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje jeżeli zamówiony towar został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

11.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając ELDAN oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i ma charakter dobrowolny.

11.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu z dopiskiem „Dział wymian”.

11.5. Konsument zwróci ELDAN towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

11.6. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres ELDAN wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.

11.7. ELDAN w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

11.8. ELDAN dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

11.9. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. 

12. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne

Administratorem gromadzonych danych osobowych i eksploatacyjnych jest ELDAN Sp. z o.o. sp. k., spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234656, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działająca pod adresem: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, NIP: 817-17-06-828 (ELDAN).

Zasady ochrony danych osobowych i eksploatacyjnych oraz ich przetwarzania obowiązujące w Sklepie ELDAN są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z polityką prywatności ELDAN. Dalsze użytkowanie strony oznacza, że użytkownik zna i akceptuje politykę prywatności ELDAN i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

II. Gromadzenie danych osobowych i eksploatacyjnych

Stronę internetową ELDAN można przeglądać bez udostępniania danych osobowych. Dane eksploatacyjne przekazywane przy każdym wywołaniu strony przez Twoją przeglądarkę internetową, jak np. data, czas pobytu na stronie lub nr IP są rejestrowane wyłącznie anonimowo. Jako użytkownik Internetu pozostajesz przy tym anonimowy.

W razie złożenia zamówienia, ELDAN przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym oraz, w zależności do decyzji użytkownika wyrażonej przy składaniu zamówienia, także celach marketingowych. W każdej chwili użytkownik może odwołać pozwolenie na wykorzystanie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych poprzez zgłoszenie sprzeciwu na adres siedziby lub e-mail: e-mail: sklep@eldan.pl.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Udostępnianie danych osobowych i eksploatacyjnych

ELDAN nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, chyba że:

(a) jest to konieczne w celu realizacji Zamówienia złożonego przez użytkownika w sklepie internetowym,

(b) jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa.

IV. Bezpieczeństwo

ELDAN stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i eksploatacyjnych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.

Jeśli macie Państwo pytania, komentarze lub zastrzeżenia dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@eldan.pl.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej ELDAN, tj. z dniem 12.03.2021 r.

13.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru oraz pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy.

13.3. ELDAN zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej ELDAN.

13.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

13.5. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a ELDAN będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo dla ELDAN. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu.

13.6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Załącznik nr 1 do pobrania w pliku Regulamin zakupu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje jeżeli zamówiony towar został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować ELDAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: ELDAN), ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, nr telefonu 17 774 57 30, adres e-mail: sklep@eldan.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego, podpisanego oświadczenia. Dla Państwa wygody mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego ELDAN, przy czym skorzystanie z zamieszczone wzoru jest całkowicie dobrowolne. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy ELDAN zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ELDAN), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. ELDAN może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zakupioną rzecz proszę odesłać na adres: ELDAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Dział Wymian, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pobierz pliki:

Informacja dotycząca Administratora Danych Osobowych

Regulamin zakupu

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacji